Truy cập

Hôm nay:
96
Hôm qua:
144
Tuần này:
240
Tháng này:
5496
Tất cả:
221014

Ý kiến thăm dò

Nông Cống xây dựng đời sống văn hóa gắn với NTM

Ngày 12/09/2023 00:00:00

Những năm qua, huyện Nông Cống đã tích cực triển khai nhiều nội dung, hoạt động nhằm đẩy mạnh phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) gắn với việc thực hiện các tiêu chí NTM, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

(Tiết mục giao lưu văn nghệ - dân vũ của Hội LHPN xã Vạn Hòa chào mừng kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3-1910 - 8-3-2023).

Xã Vạn Hòa là điểm sáng của huyện Nông Cống trong thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH, gắn với XDNTM. Trong đó, các làng, thôn, khu dân cư và người dân luôn có ý thức, trách nhiệm gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của quê hương; bài trừ các hủ tục; xây dựng quy ước, hương ước quy định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân, gia đình trong thực hiện các tiêu chí về xây dựng gia đình văn hóa, làng, thôn, khu dân cư văn hóa, xây dựng nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội; đồng thời vận động Nhân dân đóng góp tiền của, công sức và hiến đất để xây dựng các công trình giao thông liên thôn, tường rào hoa, nhà văn hóa, khu thể thao, xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp... Đến nay, toàn xã có 94,2% số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trong đó có 89,5% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liên tục; 8/8 thôn và 5 cơ quan được công nhận đơn vị văn hóa; xã được công nhận xã văn hóa NTM và NTM nâng cao vào năm 2020 và đang phấn đấu hoàn thành tiêu chí NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2023.

Trong quá trình triển khai thực hiện, phong trào TDĐKXDĐSVH gắn với XDNTM, đô thị văn minh ở huyện Nông Cống đã thực sự trở thành một cuộc vận động lớn, tác động tích cực trong đời sống xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Chất lượng môi trường văn hóa được nâng lên; các hủ tục từng bước được đẩy lùi; đa số các hộ gia đình, khu dân cư thực hiện nghiêm túc quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật có chuyển biến tích cực. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được triển khai sâu rộng và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, Nhân dân đoàn kết, hỗ trợ, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn hóa mới; tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần quan trọng XDNTM, đô thị văn minh.

Hiện nay, toàn huyện có 88% số hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, trong đó có 75% số gia đình văn hóa đạt danh hiệu 3 năm liên tục; 87% làng, thôn, tiểu khu đạt danh hiệu văn hóa; 100% xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu đơn vị văn hóa, trong đó có 28 xã được công nhận danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa NTM; 130/161 cơ quan, đơn vị được công nhận danh hiệu văn hóa, trong đó 97 cơ quan, đơn vị được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận lần 2, lần 3 và 18 cơ quan, đơn vị công nhận lại danh hiệu văn hóa cấp tỉnh 5 năm (2018-2022); 100% số làng, thôn, tiểu khu đã xây dựng và thực hiện có hiệu quả hương ước, quy ước...

Các thiết chế văn hóa - thể thao đã được đầu tư xây dựng, từng bước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân. Hiện Nông Cống có 29/29 xã, thị trấn đã hoàn thành quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở gắn với quy hoạch XDNTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Đến nay, toàn huyện có 201/201 làng, thôn, tiểu khu có nhà văn hóa và khu thể thao, trong đó 175/201 nhà văn hóa, khu thể thao thôn đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đạt tỷ lệ 87%; có 43% dân số tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên; trên 30% số hộ đạt danh hiệu gia đình thể thao; 130 câu lạc bộ (CLB) thể thao và 4 CLB chèo; hầu hết các làng, thôn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện đều có đội văn nghệ... Các CLB, đội văn nghệ, thể dục, thể thao hoạt động trên tinh thần tự nguyện và tự đóng góp kinh phí để tập luyện, biểu diễn và tham gia các sự kiện quan trọng của huyện, tỉnh. Qua phong trào đã góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, nổi bật là người dân đã dần nhận thức vai trò, trách nhiệm của mình trong XDNTM. Đến nay, toàn huyện có 28/28 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, xã Trường Sơn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; thị trấn Nông Cống đạt chuẩn đô thị văn minh; 8 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Năm 2022, huyện Nông Cống được công nhận huyện NTM.

Kinh tế phát triển, đời sống của người dân không ngừng được nâng cao, đã và đang tạo tiền đề vững chắc cho công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở cũng như phong trào XDNTM trên địa bàn huyện Nông Cống tiếp tục đi vào chiều sâu. Qua đó, tiếp tục huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; thu hút các nguồn lực trong toàn xã hội cùng tham gia duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí huyện NTM, xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, phấn đấu hoàn thành huyện NTM nâng cao vào năm 2030.

Bài và ảnh: Công Quang

Nông Cống xây dựng đời sống văn hóa gắn với NTM

Đăng lúc: 12/09/2023 00:00:00 (GMT+7)

Những năm qua, huyện Nông Cống đã tích cực triển khai nhiều nội dung, hoạt động nhằm đẩy mạnh phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) gắn với việc thực hiện các tiêu chí NTM, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

(Tiết mục giao lưu văn nghệ - dân vũ của Hội LHPN xã Vạn Hòa chào mừng kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3-1910 - 8-3-2023).

Xã Vạn Hòa là điểm sáng của huyện Nông Cống trong thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH, gắn với XDNTM. Trong đó, các làng, thôn, khu dân cư và người dân luôn có ý thức, trách nhiệm gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của quê hương; bài trừ các hủ tục; xây dựng quy ước, hương ước quy định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân, gia đình trong thực hiện các tiêu chí về xây dựng gia đình văn hóa, làng, thôn, khu dân cư văn hóa, xây dựng nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội; đồng thời vận động Nhân dân đóng góp tiền của, công sức và hiến đất để xây dựng các công trình giao thông liên thôn, tường rào hoa, nhà văn hóa, khu thể thao, xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp... Đến nay, toàn xã có 94,2% số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trong đó có 89,5% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liên tục; 8/8 thôn và 5 cơ quan được công nhận đơn vị văn hóa; xã được công nhận xã văn hóa NTM và NTM nâng cao vào năm 2020 và đang phấn đấu hoàn thành tiêu chí NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2023.

Trong quá trình triển khai thực hiện, phong trào TDĐKXDĐSVH gắn với XDNTM, đô thị văn minh ở huyện Nông Cống đã thực sự trở thành một cuộc vận động lớn, tác động tích cực trong đời sống xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Chất lượng môi trường văn hóa được nâng lên; các hủ tục từng bước được đẩy lùi; đa số các hộ gia đình, khu dân cư thực hiện nghiêm túc quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật có chuyển biến tích cực. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được triển khai sâu rộng và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, Nhân dân đoàn kết, hỗ trợ, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn hóa mới; tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần quan trọng XDNTM, đô thị văn minh.

Hiện nay, toàn huyện có 88% số hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, trong đó có 75% số gia đình văn hóa đạt danh hiệu 3 năm liên tục; 87% làng, thôn, tiểu khu đạt danh hiệu văn hóa; 100% xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu đơn vị văn hóa, trong đó có 28 xã được công nhận danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa NTM; 130/161 cơ quan, đơn vị được công nhận danh hiệu văn hóa, trong đó 97 cơ quan, đơn vị được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận lần 2, lần 3 và 18 cơ quan, đơn vị công nhận lại danh hiệu văn hóa cấp tỉnh 5 năm (2018-2022); 100% số làng, thôn, tiểu khu đã xây dựng và thực hiện có hiệu quả hương ước, quy ước...

Các thiết chế văn hóa - thể thao đã được đầu tư xây dựng, từng bước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân. Hiện Nông Cống có 29/29 xã, thị trấn đã hoàn thành quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở gắn với quy hoạch XDNTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Đến nay, toàn huyện có 201/201 làng, thôn, tiểu khu có nhà văn hóa và khu thể thao, trong đó 175/201 nhà văn hóa, khu thể thao thôn đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đạt tỷ lệ 87%; có 43% dân số tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên; trên 30% số hộ đạt danh hiệu gia đình thể thao; 130 câu lạc bộ (CLB) thể thao và 4 CLB chèo; hầu hết các làng, thôn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện đều có đội văn nghệ... Các CLB, đội văn nghệ, thể dục, thể thao hoạt động trên tinh thần tự nguyện và tự đóng góp kinh phí để tập luyện, biểu diễn và tham gia các sự kiện quan trọng của huyện, tỉnh. Qua phong trào đã góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, nổi bật là người dân đã dần nhận thức vai trò, trách nhiệm của mình trong XDNTM. Đến nay, toàn huyện có 28/28 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, xã Trường Sơn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; thị trấn Nông Cống đạt chuẩn đô thị văn minh; 8 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Năm 2022, huyện Nông Cống được công nhận huyện NTM.

Kinh tế phát triển, đời sống của người dân không ngừng được nâng cao, đã và đang tạo tiền đề vững chắc cho công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở cũng như phong trào XDNTM trên địa bàn huyện Nông Cống tiếp tục đi vào chiều sâu. Qua đó, tiếp tục huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; thu hút các nguồn lực trong toàn xã hội cùng tham gia duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí huyện NTM, xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, phấn đấu hoàn thành huyện NTM nâng cao vào năm 2030.

Bài và ảnh: Công Quang

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)